၁၉၇၂ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ေကာ္ပုိ
ေရးရွင္းအမည္မ်ားျဖင့္ေျပာင္းလဲ၍လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာန
ကုိလည္း ပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဟူ၍
လည္းေကာင္း ျပင္ဆင္၍ လုပ္ငန္း ဌာနေပါင္း (၁၇) ဌာနျဖင့္္
ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

ပစန ကညန မမ ကပရ ဗဆက
၁၉၉၂ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ (၁)ရက္ေန႕တြင္ ပုိ႕ေဆာင္ ေရး စီမံကိန္းဦးစီးဌာန အမည္ျဖင့္ ရထားပုိ႕ေဆာင္ ေရး ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၃ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ ကုန္းလမ္း ႏွင့္ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ ကုိဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ပထမဦးဆံုး မီးရထားပုိ႕ေဆာင္ေရး လုပ္ ငန္းကုိ ၁၈၇၇ခုႏွစ္၊ ေမ(၁) ရက္ေန႕တြင္ရထားစတင္ေျပး ဆြဲျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ပါသည္။
၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ ေျပာင္းလဲ လ်က္ရိွေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာကုန္းလမ္း ပုိ႕ေဆာင္ေရး အမည္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။
ဗဟုိပုိ႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ ေရးေက်ာင္းသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆင္မ လုိက္ သေဘၤာက်င္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။